Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Banner

Hlavní účel a předmět činnosti:

 • výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností
 • správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti
 • činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných předpisů


Jde zejména o tyto činnosti :

 • vedení evidence silnic
 • investiční činnost na spravovaném majetku po předchozím souhlasu zřizovatele
 • další činnosti vyplývajících z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.
 • zajišťuje:
  1. prohlídky silnic
  2. údržbu a opravy silnic
  3. odstraňování závad ve sjízdnosti opotřebením, nebo poškozením silnic, nebo jejich součástí a příslušenství
  4. prohlídky mostních objektů na silnicích II. a III. třídy
  5. údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy