Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Krajská  správa  a  údržba  silnic  Karlovarského  kraje,  příspěvková  organizace vznikla ke dni 1.1.2002 usnesením č. 59/01  Zastupitelstva  Karlovarského  kraje  ze dne 13.12.2001. Je  právní nástupkyní  SÚS Otovice. SÚS Sokolov  a  SÚS Cheb sloučením  do  jedné organizace.  Dnem 1.1.2006  došlo k  zásadní  reorganizaci  příspěvkové organizace v tom smyslu, že byla oddělena provozní část organizace,  ze které vznikla akciová společnost Údržba silnic Karlovarského  kraje, se  sídlem  v Otovicích u Karlových Varů, Na Vlečce 177, PSČ 362 01 (www.uskk.cz). Krajská  správa a údržba silnic Karlovarského  kraje, příspěvková organizace, je  rozdělena  na  čtyři  útvary – úseky, a to na úsek ředitele organizace, úsek správní, úsek technický a úsek ekonomický, s celkem 42 systemizovanými místy.

Hlavní účel a předmět činnosti:

 • výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností
 • správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti
 • činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných předpisů


Jde zejména o tyto činnosti :

 • vedení evidence silnic
 • investiční činnost na spravovaném majetku po předchozím souhlasu zřizovatele
 • další činnosti vyplývajících z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.
 • zajišťuje:
  1. prohlídky silnic
  2. údržbu a opravy silnic
  3. odstraňování závad ve sjízdnosti opotřebením, nebo poškozením silnic, nebo jejich součástí a příslušenství
  4. prohlídky mostních objektů na silnicích II. a III. třídy
  5. údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy

Statutární orgány :

 • statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje
 • ředitel jedná ve všech věcech týkajících se příspěvkové organizace samostatně. Plní veškeré povinnosti vedoucího organizace a další úkoly, vyplývající z obecně závazných právních předpisů
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti jeho stanovený zástupce


Ředitel organizace: Ing. Šlachta Jiří
Zástupce ředitele organizace: Ing. Svojtková Martina